HUURVOORWAARDEN:
1.     De toepassing van deze algemene voorwaarden.
        Alle huurafspraken vallen onder deze huurvoorwaarden. Zowel de huurovereenkomst dan          wel het halen of bezorgen van het gehuurde.


2.      Inhoud overeenkomst.
         De verhuurder stelt de materialen ter beschikking voor recreatieve doeleinden aan de               huurder gedurende de overeengekomen periode. Tenzij uitdrukkelijk anders                             overeengekomen dient de huurder het gehuurde zelf op te halen. Indien                                   overeengekomen is dat de gehuurde  materialen zullen worden afgeleverd, zullen de               materialen enkel worden afgeladen en niet naar de plaats worden gebracht waar de                 gehuurde materialen gebruikt worden. De kosten van  bezorging en ophalen zijn                       voor een straal van 15 km rond vestigingsadres € 25, - . Buiten de 15 km grens zijn de               kosten € 0,45 per kilometer berekend volgens google maps. Bij brengen en                               halen word de enkele reisafstand maal vier gedaan.


3.     Deugdelijkheid en veiligheid.
        A. De verhuurder staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van de ter beschikking                gestelde materialen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
        B. De verhuurder draagt er zorg voor dat de verhuurde materialen in goede staat van                onderhoud verkeert.
        C. Het is de huurder niet toegestaan de materialen voor andere dan recreatieve                        doeleinden te gebruiken.
        D. De verhuurder zorgt ervoor dat bij elk gehuurd materiaal een instructie wordt                      verstrekt ten behoeve van het gebruik van de gehuurde materialen.


4.     Aansprakelijkheid.
        A. De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan het                gehuurde materiaal mocht worden toegebracht al dan niet met schuld van de huurder en          onverschillig of dat buiten overmacht geschiedt.                                                                      B. De huurder is aansprakelijk voor vermissing en diefstal van het gehuurde materiaal              gedurende de huurtijd.                                                                                                            C. De huurder dient schades en vermissingen bij retourneren van het gehuurde materiaal          direct te melden.                                                                                                                    D. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle schade van derden waarvoor de                        verhuurder op grond van de wet aansprakelijk gesteld kan worden.                                          E. De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle boetes en transacties die aan de                      verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd gepleegde                overtredingen.                                                                                                                        F. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die de huurder of een derde aan wie            de huurder het gehuurde materiaal ter beschikking heeft gesteld lijdt ten gevolge van              het niet goed functioneren van het gehuurde. Indien het aan de verhuurder te wijten is            dat het gehuurde niet deugdelijk functioneert dan wel het gehuurde niet ter beschikking          kan worden gesteld is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de overeengekomen              totale huurprijs. De verhuurder is evenmin aansprakelijk voor het niet of niet tijdig                  nakomen van de afspraken van de door de verhuurder ingeschakelde hulppersonen. G. I            Indien de huurder door welke omstandigheden dan ook geen gebruik kan maken van het            gehuurde tijdens de huurperiode dan is de verhuurder voor het daaruit voortvloeiende              schaden en kosten niet aansprakelijk doch blijft de huurder gehouden om de volledige              huursom te voldoen.


5.      Reparaties.
         Indien reparaties noodzakelijk zijn aan het gehuurde dan dient de huurder hierover                   vooraf overleg te plegen met de verhuurder. Het is nimmer toegestaan om zonder                     voorafgaand overleg met de verhuurder reparaties uit te voeren c.q. uit te laten voeren           aan het gehuurde. Reparaties zullen voor rekening van de huurder geschieden.


6.      Overmacht.
         A. Van overmacht aan de zijde van verhuurder is sprake indien de verhuurder na het                 sluiten van de huurovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen, die                         voortvloeien uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen ten                 gevolgen van oproer, molest, brandschade, waterschade, overstroming, werkstaking,                 bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan               zaken, het niet nakomen van verplichtingen van derden bij welke verhuurder zaken of             diensten moet betrekken en voorts alle overige oorzaken buiten schuld of de risicosfeer           van verhuurder.
         B. Indien door overmacht nakoming van de huurovereenkomst door de verhuurder                     verhinderd wordt heeft de huurder en de verhuurder het recht de huurovereenkomst als           beëindigd te beschouwen.
         C. Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst ten dele is uitgevoerd heeft de           huurder het recht de overeenkomst te beëindigen doch is gehouden om de huurprijs                 naar ratio van de al verstreken  huurperiode te voldoen.


7.      Annulering.
         De huurder kan de huurovereenkomst kosteloos annuleren tot 28 dagen voor de                         overeengekomen huurperiode. Indien annulering uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de
         huurperiode geschiedt, dient de huurder 60 % van de huursom te betalen. Indien de                 annulering geschiedt uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de huurperiode is 75 % van de               huursom verschuldigd. Daarna is de volledige huursom verschuldigd.


8.      Betaling.
         A. Indien de huursom minder bedraagt dan € 40, - dient de huursom contant te worden             voldaan op de datum van de huurovereenkomst of de datum van afhaal. Bedraagt de                 huursom meer dan € 40, - bestaat de mogelijkheid te factureren nadat naam en adres               bij verhuurder bekend zijn.
         Facturen moeten binnen 14 dagen na factuur datum zijn betaald.                                             B. Indien de huurder niet of niet tijdig de overeengekomen huursom betaald is de                     verhuurder gerechtigd om rente te berekenen vanaf de huurdatum of factuurdatum.                 Bovenop deze rente is verhuurder gerechtigd kosten te verrekenen welke 15 % van de               huursom bedragen.


9.      Borg.                                                                                                                                       De huurder is borg verschuldigd aan de verhuurder. Deze borg moet bij ingang van de               huurtijd contant worden voldaan en zal na afloop van de huurtijd contant worden                     geretourneerd minus de eventuele schade. De borg is vastgesteld op € 30, - bij een                   huurprijs onder de € 100, - . Bij een hogere huurprijs is de borg € 50,00

10.     Toepasselijk recht.                                                                                                                 De huurovereenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

11.     Geschillen.                                                                                                                              Alle eventueel uit deze huurovereenkomst voortvloeiende geschillen worden met                      uitzondering van iedere andere rechter in eerste instantie berecht door de bevoegde                rechter in het arrondissement waar de verhuurder is gevestigd.

         Gelezen en akkoord huurder

          Naam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum . . . . . . . . . . . . . . . . . 

           Handtekening    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 

OUD HOLLANDSE SPELLEN VERHUUR H DE GROOT

Deel deze pagina